Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Beránek
Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

567 218 042
736 187 777

msmberanov@ji.cz

Charakteristika školy a ŠVP

 

  

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od září 2016 do srpna 2018

 

"Za pohádkou všichni jdem, a to s velkým úsměvem"

OBSAH :

1. Identifikační údaje o mateřské škole

2. Obecná charakteristika školy

3. Podmínky vzdělávání

4. Organizace vzdělávání

5. Charakteristika vzdělávacího programu

6. Vzdělávací obsah

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Školní vzdělávací program je základní pedagogický dokument. Pro pedagogy naší MŠ je závazný. Program zpracovala ředitelka školy po podrobných konzultacích s p. učitelkou. Aktualizace byla provedena a projednána na pedagogické radě v srpnu 2016 i s provozní pracovnicí. Jedná se o dokument veřejný, je projednáván se zřizovatelem i rodiči. ŠVP nabývá účinnosti k 1. září 2016. Jeho platnost je do srpna 2018. Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP pro nás byly odborné publikace a materiály ze seminářů, RVP pro předškolní vzdělávání, zkušenosti z praxe.

Motto : " Naše děti mají ručičky - a ty musejí stále něco dělat.

                Naše děti mají nožičky - a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo

                alespoň chodit.

                A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se,

                prostě vnímají celý okolní svět.“  (Karel Čapek)

  

1. Identifikační údaje o mateřské škole :

Název školy : Mateřská škola Beránek, Malý Beranov, příspěvková organizace

Zřizovatel : Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava

                     starosta : Ing. Luděk Hůlka

Ředitelka : Libuše Mezerová

Kontakty : Poštovní adresa : MŠ Beránek, Malý Beranov 11, 586 03 Jihlava

Telefonní číslo : 567 218 042 Mobil : 736 187 777

E-mailová adresa : msmberanov@ji.cz

Webové stránky : www.msberanek.webnode.cz

Provoz MŠ : 6.30 hod. - 16. 00 hod.

Právní forma : příspěvková organizace

Zřízena ke dni : 1. 1. 2003

IČ : 71002375

Identifikátor školy : 600 116 841

IZO : 107 608 791

 

2. Charakteristika školy :

Naše mateřská škola Beránek je škola s dlouholetou historií. První paměti budovy padají až do doby okupace, do roku 1942. Byla to přestěhovaná mateřská škola z Helenína, která tam byla zrušena. Umístěna byla v jedné místnosti domu č. 44, jejímž majitelem bylo konzumní družstvo „Zádruha“. Po osvobození se v r. 1945 školka opět přestěhovala do Helenína. Místní továrna v Malém Beranově uvolnila pro školku dvoupokojový byt, a tak 17. září 1945 byl zahájen nový školní rok. Postupně se z jednotřídní mateřské školy stala dvoutřídní. Navštěvovaly ji většinou děti z Malého Beranova, Helenína, Nových Domků a Jihlavy. Od školního roku 2001/2002 se stala opět jednotřídní mateřskou školou. Školka je umístěna v obytném domě č. 11, a to v přízemí. S pomocí rodičů jsme si oplotili a vybudovali vlastní školní zahradu, vybavili ji pískovištěm se sítí, houpačkami, odrážedly, lavičkami, stolky, altánem. A hlavně dřevěnými domečky na úklid hraček. ( využití výdělku z plesu, pomoci rodičů, sponzorů ). Jak děti říkají, naše školka je postavena "na ostrově" - to znamená, že je obklopena řekou. Stačí řeku přejít a již se nacházíme v krásné, zdravé přírodě - na louce, v lese. Celková plocha školy je 182 m2. Děti využívají třídu, kde si hrají, svačí a obědvají (36 m2), hernu, kterou plně využíváme na všechny činnosti i pohybové (37 m2), a stabilní ložnici s postýlkami pro menší děti a lehátkami pro starší děti (25 m2). Dále využíváme místnost (19 m2) pro skupinovou práci s dětmi - angličtina hrou škola hrou  logopedické chvilky. V této místnosti je oddělena ředitelna.

Hygienické zařízení je v dobrém stavu, jsou zde záchodky pro chlapce a záchodky pro dívky (3,5 m2), dvě umývárny s umyvadly s mísící baterií . Školní jídelnu MŠ nemá, kuchyňka (4,5 m2) slouží jako přípravna jídla. Vybavení kuchyňky je dobré, myčka, mikrovlnka, pult, nerezové dřezy, nádobí. Učitelky i školnice mají svou místnost na převlékání. Úklidové prostředky jsou uloženy bezpečně, z dosahu dětí. Mateřská škola prošla rekonstrukcí, opraveny byly dvě třídy a ložnice dětí.Všude je nový nábytek. Po dohodě se zřizovatelem budeme rekonstruovat školní zahradu. V mateřské škole jsou zabezpečeny dobré materiální podmínky pro realizaci výchovy ke zdraví. Prostorné třídy, školní zahrada a veřejné hřiště podporují pohybový rozvoj dětí, umožňují řízené i spontánní činnosti. Pomůcky podporující jemnou i hrubou motoriku jsou dostatečně aktivizující, jejich množství odpovídá aktuálnímu počtu přijatých dětí. Veškeré pomůcky jsou pro děti snadno přístupné a jejich uložení napomáhá rozvoji samostatnosti dětí. 

 Dalšími aktivitami je turistika, škola v přírodě, prezentace školy na různých akcích pro veřejnost - předtančení na plese školy, vítání občánků, mikulášská a vánoční besídka, návštěvy divadel v Jihlavě (DIOD, Horácké, Na Kopečku, DKO), dětský karneval, zimní radovánky, oslava velikonoc - pomlázka, pálení čarodějnice, výlety vlakem, dětský den, rozloučení se školáky. Cílem všech zaměstnanců školy je, aby se děti v MŠ cítily šťastné, spokojené. Spolupráce s rodiči (zákonní zástupci) je založena na každodenních osobních kontaktech při předávání dětí, umožnění vstupu do tříd, účastí na školních akcích, aktuální informovanosti na nástěnkách. Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte.

Pracujeme podle svého Školního vzdělávacího programu "Za pohádkou všichni jdem, a to s velkým úsměvem." Využíváme Kurikula předškolní výchovy, metod. listů pro předškolní vzdělávání (Raabe, Kafomet, Rádce předškolního vzdělávání ) a pod. Nejvíce se v letošním školním roce opíráme o publikaci tématických bloků s pracovními listy Rádce předškolního vzdělávání. Tato publikace vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tradicí je spolupráce s okolními MŠ, ZŠ Březinova, Jihlava, ZŠ Velký Beranov.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměremspontánních a řízených aktivit.  Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně,vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Má charakter hry, zábavy a zájmových činností. Probouzí aktivní zájem v dítěti, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů. Mezi oblíbené formy naplňování záměrů vzdělávání patří nadstandartní aktivity ( výlety, škola v přírodě, besídky pro rodiče, společné akce s rodiči, hasiči, rytíři, návštěvy knihovny, divadel, ZUŠ, koncerty, maňáskové divadlo v MŠ, karneval, rozloučení se školáky, předtančení dětí na plese MŠ, vítání občánků, angličtina hrou, škola hrou. MŠ doplňuje rodinnou výchovu.

 

3. Podmínky a organizace vzdělávání :

a/ Věcné podmínky (materiální):

Stará budova, technický stav poměrně dobrý, v budově bydlí další nájemníci, domluva s nimi někdy špatná, někdy dobrá. Většinou je nekomunikace.

Zahrada je používána všemi nájemníky ( venčení psů,...), MŠ si svoji část oplotila.

Za zahradou je členitý terén, který poskytuje i k zimním radovánkám. Vybavení zahrady vyhovuje hyg. normám. O prázdninách se částečně rekonstruovala - oplotila se, byl zrekonstruován altánek, vyměněn písek v pískovišti.

Škola má dvě třídy, které slouží k většině činností. Nejvíce je využívaná herna

k alternativním činnostem ( tanečky, pohybové aktivity, nespavý režim pro děti, maňásková divadla,...). V druhé třídě se provádíme skupinovou práci s dětmi -

angličtina hrou, škola hrou, logopedické chvilky,...

V budově není školní jídelna. Jídlo nám vozí za úplatu ze ZŠ Velký Beranov.

Velmi pěkné je postavení budovy mezi řekami, návštěvy to oceňují.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy.

Vybavení hračkami, pomůckami i dětskou literaturou vyhovuje potřebám vzdělávacího procesu. Je průběžně obnovováno a doplňováno.

Nábytek v celé škole byl vyměněn za nový, moderní, vyhovující dětskému věku. Přibyla i nová veselejší výzdoba, vymalování pastelovými barvami.

Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby si je mohly děti samostatně vybírat.

Většina vnitřních i venkovních prostor MŠ splňuje bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.

 

b/ Životospráva :

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v MŠ. I jeho rozmanitost.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržována vhodné intervaly (2.45 - 3 hod.)

Zaměřujeme se na kulturu stolování, vytváření návyků u dětí, zajistit dětem klid u jídla a dostatak času. Výrazu " při jídle se nemluví " moc nepoužíváme, děti mluví tzv. krátkým hlasem ( asi půl metru ).

Děti se při jídle obsluhují samy.

Děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Obědy jsou za úplatu dováženy ze ZŠ Velký Beranov, ranní svačinky jsou připravovány v kuchyňce. Odpolední si nosí děti z domu ( v krabičkách ).

Naše MŠ je typem zařízení školního stravování - školní jídelna - výdejna.

 

c/ Psychosociální podmínky :

Všichni se snažíme, aby se děti i dospělí cítili v naší MŠ dobře, spokojeně,bezpečně. Pedagogové respektují potřeby dětí, děti nejsou neúměrně zatěžovány.

Všechny mají rovnocenné postavení.

Volnost je vyvážena nezbytnými omezeními - dodržování potřebného řádu.

Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou teleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve třídě, dodržováním se vytvoří

kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Pedagog se věnuje vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem ( prevence šikany ).

Je počítáno s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám života předškolního dítěte - je pro dítě pochopitelná, blízká.

Zákonní zástupci mají možnost přivádět své dítě do MŠ do 8.30 hod. nebo po domluvě s p. řed.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku ( min. 2 hod. v dopoledních hodinách ) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky ( mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod. ).

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i na louce, v lese, na místním hřišti.

Spací aktivity jsou upraveny dle individuální potřeb dětí, všechny děti odpočívají 30 minut, poté jsou jim nabízeny klidné činnosti ve třídě.

Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí !

S nově přihlášeným dítětem chodí do třídy z počátku rodič.

 

d/ Organizace školy :

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Její poměr s řízenou činností je vyvážený. Je dbáno na osobní soukromí dětí jak při hře, tak hygieně.

Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly k vlastní aktivitě dětí.

Denní řád umožňuje organizační činnosti přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, je dostatečně pružný.

Děti se mohou účastnit jak individuální, skupinové či frontální činnosti, pravidelně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni -

- seznámit se a dodržovat ustanovení školního a provozního řádu MŠ.

Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a pedagogických pracovníků :

Pedag. tým MŠ se snaží vytvořit optimální podmínky, aby se dospělí i děti v mateřské škole cítili spokojeně, jistě a bezpečně.

Ve vztazích mezi dospělými v MŠ, rodiči a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, ohledulpnost, pomoc a podpora, ochota spolupracovat na základě partnerství.

Rodiče mají možnost podílet se na plánování akcí, přípravě a realizaci vzdělávacího procesu v MŠ ( třídní schůzky, besídky, účast na akcích MŠ, individuální pohovory,..)

Mateřská škola pravidelně informuje rodiče o činnostech s dětmi, o průběhu a výsledcích vzdělávacího procesu. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

e/ Řízení MŠ :

Povinnosti všech pracovnic školy jsou jasně vymezeny.

Učitelky si na každodenních poradách předávají zkušenosti, poznatky, spolupracují spolu, ke spolupráci zvou i rodiče.

Plnou pozornost zaměřit na citovou stránku osobnosti dítěte a přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem a rodinnému zázemí.

Uplatňovat hru jako základní prostředek všech činností a volných aktivit dětí.

Hra má nejvýznamnější místo ve výchově dětí. Velký význam má střídání prostředí hry - koutky - pro rozvoj fantazie, tvořivosti, pro uplatnění životních zkušeností a poznatků dětí. Hra nám pomáhá pro plnění cílů.

Uplatňovat tvořivý přístup učitelek ke vzdělávání dětí - zařazováním netradičních forem práce ve spojení s rodiči i obecním úřadem.

Motto : " Jen to je v člověku pevné a stálé, čím nasákl první člověk. " ( Jan Ámos Komenský )

 

f/ Personální a pedagogické zajištění :

V naší mateřské škole pracují 2 kvalifikované pedagogické pracovnice.

Ředitelka školy splňuje podmínky odborné kvalifikace. Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Také se zúčastnila konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky MŠ Beránek ( § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ). Byla jmenována na dobu určitou.

Druhá pedagogická pracovnice také splňuje podmínky odborné kvalifikace. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, vystudovala Předškolní a mimoškolní pedagogiku, ukončila maturitní zkouškou.

Dále je tu jedna provozní pracovnice, která pracuje jako školnice, v poledne pomáhá při výdeji obědů. Je také zkušená pracovnice, výhodou je, že je místní, že je švadlenou (opravy oblečků, šití krojů dětí na ples,....).

  

g/ Spoluúčast rodičů :

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se některých akcí, vstupovat kdykoliv do her svých dětí.

Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje ( ústně nebo na nástěnkách ).

Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích, domlouvají se s rodiči o pokud možno společném postupu při výchově a vzdělávání.

Chrání soukromí rodiny.

MŠ podporuje rodinnou výchovu.

Naše společné cíle :

Společně chceme vychovat sebevědomé dítě, které v životě

dokáže být ohleduplné a citlivé k oklnímu světu.

Společně budeme podporovat a posilovat všestranný rozvoj

dítěte a jeho motivování pro touhu vzdělávat se.

A jak na to ?

-   Společně budeme respektovat osobnost a jedinečnost dítěte.

-   Společně vytvoříme dítěti laskavé a útulné prostředí, které má pravidla,

    kde budeme v dítěti upevňovat pocit jistoty a bezpečí.

-   Společně pomáhejme dítěti řešit jeho problémy s laskavou důsledností.

-   Společně posilujme sebevědomí dítěte tím, že ho naučíme mít rádo samo

    sebe a druhé, sportovat, malovat, zpívat, orientovat se ve světě, toužit

    poznávat a učit se nové.

-   Spolupracujme a posilujme vztah vaší rodiny a školy prostřednictvím

    navození vzájemné důvěry a pohody.

-   V naší mateřské škole my učitelky budeme vytvářet příležitosti pro

    lásku, aktivitu a humor, pro příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí.

 

K zamyšlení pro rodiče i učitelky MŠ :

Šest základních potřeb pro zdárný vývoj dítěte, jak formulovali experti UNESCO :

*** být milováno

*** být přijímáno a bráno vážně

*** mít živý vzor

*** cítit se v bezpečí

*** pohybovat se beze strachu a napětí

*** mít možnost rozvoje

 

Americký psycholog R. Dreikurs vyzdvihuje velký význam prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, na jeho sociální cítění, na jeho vztah k druhým lidem v celém dalším životě :

* Žije - li dítě v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět.

* Žije - li dítě v ovzduší ustavičné kritiky, bude v celém životě odsuzovat druhé.

* Žije - li dítě v ovzduší výsměchu, bude pociťovat nejistotu vůči všem.

* Žije - li dítě v ovzduší výčitek, bude ho stále srážet pocit viny.

* Žije - li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé.

* Žije - li dítě v ovzduší přítomnosti, bude mít cit pro spravedlnost.

* Žije - li dítě v ovzduší oceňování, bude umět kladně hodnotit druhé.

* Žje - li dítě v ovzduší bezpečí, bude v budoucnu důvěřovat druhým.

* Žije - li dítě v ovzduší povzbuzování, nebude mu chybět smělost.

* Žije - li dítě v ovzduší uznání, nabude sebedůvěry.

* Žije - li dítě v ovzduší přátelství a lásky, bude nacházet lásku všude ve světě

a bude ji samo umět projevovat.

h/ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívaní svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Při vzdělávání děti se speciálními vzdělávacím potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

ch/ Vzdělávání dětí nadaných:

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

4. Organizace vzdělávání:

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od tří do šesti let.

Jsme jednotřídní MŠ, máme zapsaných 24 dětí.

O přijetí či nepřijetí dítěte se rozhoduje podle zákona. Přijímány jsou děti starší 3 let, přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Řádný zápis bývá v dubnu, děti jsou dle možností přijímány i v průběhu roku.

O ukončení docházky může ředitelka školy rozhodnout podle zákona.

Děti v MŠ postupně získávají základní znalosti ve všech oblastech.

Důležité v práci učitelky je, aby děti motivovala. Dítě by mělo samo poznat, proč má to či ono dělat. Aby to nebylo jen pro to, že mu to p. učitelka řekne, ale aby bylo vnitřně přesvědčeno, že je to pro něj dobré a přínosné.

 

Hlavní oblasti školního programu :

* Budeme zdraví : Povedeme děti k péči o své zdraví, ke zvládnutí sebeobsluhy, ke zdravým životním návykům, k prevenci nebezpečí, ke zlepšování pohybových dovedností a vytváření nových, k seznámení s lidským tělem a ke vědomí změn, které se v našem těle odehrávají. Pokud chceme obstát ve světě, je třeba mít dobré předpoklady zdravotní a být vybavení i dobrou fyzickou i psychickou kondicí.

* Společně oslavujeme : Společně prožité slavnosti mají velký význam pro zařazení dítěte do společnosti ostatních. Uvedeme děti do světa kultury, tradic, lidových zvyků a obyčejů.

* Vím, kam patřím : Budeme se snažit dodržovat pravidla soužití v MŠ, utvářet pozitivní vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dítětem a dospělým, vnímat funkci rodiny, pracovní a společenské role různých členů naší společnosti. Postupně budeme děti seznamovat s tím, že každý z nás někam v tom velkém světě patří a nezapomeneme na to, že každý je jiný a má právo být sám sebou.

* Rád poznávám a objevuji : V našem světě je toho tolik k poznávání a objevování, předměty a jejich vlastnosti, číselné a matematické pojmy, knížky, filmy, divadla, slova, věty, hlásky.

* Chráním přírodu : S dětmi budeme objevovat jak je veliký svět, co všechno můžeme objevit na planetě Zemi, co se nachází v našem okolí, co tvoří přírodu, jak o ní pečovat, budeme zkoumat přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, jaké nebezpečí nám hrozí v přírodě, poznáme planety a vesmír.

 

Dlouhodobý záměr školy je zaměřen zejména na :

*   další vzdělávání pedag. pracovníků - kurzy, školení, studium nových publikací ( Raabe, Kafomet, Barevné kamínky, Raadce předškolního vzdělávání, Poradce řed. )

*   zkvalitňování ŠVP po provedené evaluaci i poradě s rodiči

*   zlepšení písemných přehledů o rozvoji dítěte, pedagogická diagnostika

*   zklidnění dětí ve tříd

*   spolupráce se zřizovatelem, sponzory

*   udržet rozpočet

*  dobré vztahy v kolektivu

*   nadšení pro změny

Plán spolupráce :

*   Výborná spolupráce s rodiči i obecním úřadem nám umožnila plnění úkolů i nadstandartních : turistika, školní výlety, škola v přírodě, prezentace školy na    různých kulturních akcích pro veřejnost - ples MŠ, vítání občánků, mikulášský karneval pro celou obec, oslava dne dětí pro celou obec, rekonstrukce MŠ

*   spolupráce se ZŠ v Jihavě, návštěvy před zápisem v 1. třídě, společná vycházka

*   spolupráce se ZUŠ v Jihlavě, návštěva p. učitelky ze ZUŠ - výběr dětí, děti z MŠ vyslechly koncert pro předškoláky.

*   spolupráce s PPP - beseda s pracovnicí o dětech s odkladem školní docházky.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je zaměřen na estetickou oblast, na poznávání přírody a ochranu životního prostředí - environmentální oblast. Hlavním výchovným a vzdělávacím prostředkem se stává dětská tvořivá hra a práce s pohádkou.

6. Vzdělávací obsah:

Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených, z prostředí školy a jejího zaměření.

Tématický blok je sestaven z deseti témat. Máme v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení, tj. oblast biologická, oblast psychologická, oblast interpersonální, oblast sociálně - kulturní, oblast environmentální.

Nejvíce poznatků čerpáme z Rádce předškolního vzdělávání.

Respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání -

*   rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, respektování individuality dítěte

*   osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

*   získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

    působící na své okolí.

Jednotlivá témata obsahují návrhy podtémat, které jsou pedagogem rozpracovány podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. Nejsou závazné, pouze doporučené.

Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělání v MŠ, provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost.

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Prakticky to znamená, že se uč. v každé situaci, v kterékoli části dne, v průběhu jakékoli činnosti musí ptát : * Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí ?

*   S jakou morální či lidskou hodnotou se právě setkávají ?

*   Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu,

     sebevědomí, mají možnost ovlivnit chod věcí, které právě dělají ?

  

INTEGROVANÉ BLOKY :

1. Téma : Do školky za kamarády

*   přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do MŠ

*   pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí

*   osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody

*   rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

*   vést děti k navázání kontaktů mezi sebou navzájem

*   rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se

*   vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

Podtémata:

 • Vítáme tě ve školce
 • Kde jsme byli o prázdninách 
 • Divadlo
 • Jak jsme se změnili přes léto

Očekávané kompetence :

*   komunikuje vhodně s dospělým

*   navazuje dětská přátelství, komunikuje bez zábran

*   umí odmítnout nepříjemnou komunikaci

*   uplatňuje své zájmy s ohledem na druhé, umí se podělit

     o hračku, pomůcku, pomlsky

*   umí se bránit projevům násilí jiného dítěte

 

2. Téma : Podzimní čarování

*   osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

*   rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

*   rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

*   podporovat dětská přátelství

*   kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní

     přírodou, jejími plody

Podtémata:

 • Sbíráme a vyrábíme
 • Dračí slet
 • Jablíčko na podzim
 • Foukej, foukej větříčku

Očekávané kompetence :

*   nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást

*   má elementární poznatky o sobě, rodině, vývoji, životě

     a činnosti člověka, o přírodě, přírodních jevech

*   umí vyjádřit co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč

*   vnímá, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný

*   má povědomí o životním prostředí, uvědomuje si, že tím,

     jak se chováme a žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví

     i životní prostředí

 

3. Téma : Když padá listí

*   osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví

*   vytvářet zdravé životní návyky a postoje

*   posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost )

*   osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

     v péči o okolí

Podtémata:

 • Sám tu šišku neunesu
 • Barvy podzimu
 • Když kamarád stůně
 • Rozmary počasí

Očekávané kompetence :

*   zvládá pohybové dovednosti při zvládání překážek,

     prostorovou orientaci, manipulaci s náčiním

*   vědomě napodobí pohyb podle vzoru

*   zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu

*   umí vyjádřit souhlas i nesouhlas, umí říci ne v situacích,

     které to vyžadují

*   má citlivý vztah k živým bytostem, uvědomuje si

     příjemné i nepříjemné citové prožitky

 

4. Téma : Kouzelný čas vánoční

*   rozvíjet užívání všech smyslů

*   rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině, okolí

*   rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické

     ( např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče )

*   osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

Podtémata:

 • Vánoční tvořivé dílničky
 • Mikuláš, Čert
 • Adventní čas
 • Vánoce

Očekávané kompetence :

*   chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba

*   komunikuje vhodně s dospělým

*   chová se zdvořile k dospělým osobám, uplatňuje základní

     společenské návyky

*   je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině

*   dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými

 

5. Téma : Zpíváme a tančíme

*   rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

*   přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

*   rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

*   rozvíjet základní kulturně společenské postoje

*   rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získání sebevědomí

Podtémata:

 • Paní zima jede
 • Pohádkové tancování
 • Brzy budu školákem
 • Zimní hrátky

Očekávané kompetence :

*   uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými

*   dodržovat pravidla her a jiných činností

*   vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

*   utvořit si základní dětskou představu o tom, co je  dobře a co špatně

*   vyjadřuje svou představivost v tvořivých činnostech

 

6. Téma : Svět lidí

*   rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

*   vytvářet základy pro práci s informacemi

*   upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti

*   vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

*   osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

*   pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit

     a zlepšovat, ale i naopak poškozovat a ničit

Podtémata:

 • Ples MŠ
 • Karneval v MŠ
 • Sněhový skřítek
 • Prima škola

Očekávané kompetence :

*   poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě

*   uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků

*   chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhé

*   dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti,

     vytrvá u ní, dokončuje ji

*   dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky

 

7. Téma : Jaro ťuká a je tu

*   rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce

*   rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

*   posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost

*   rozvíjet kultivovaný projev

*   rozvíjet schopnost žít ve společenství

Podtémata:

 • Velikonoční tvoření
 • Hurá, děti, za knížkou
 • Hody, hody doprovody
 • Ententýky tralala, pojedeme do jara

Očekávané kompetence :

*   má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích

*   je zvídavé, má touhu poznávat

*   má zájem pochopit jevy kolem sebe, dovede se ptát

*   rozlišuje dobro a zlo

*   rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

 

8. Téma: Aprílový měsíc

*   osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

*   cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii

*   rozvíjet mluvený projev dítěte

*   upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem

*   učit se chránit bezpečí své i druhých

*   kladení otázek a hledání odpovědi na problémy

Podtémata:

 • Barevný týden
 • Výlet do ZOO
 • Přišlo jaro do vsi
 • Slet čarodějnic

Očekávané kompetence :

*   umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci

     běžného života dítěte svého věku

*   rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

*   umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit

*   prožívá vztah k přírodě

*   má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se

 

9. Téma :Koho mám rád

*   osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

*   rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity

*   rozvíjet jazykové dovednosti, výslovnost, přednes, recitace

*   rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

*   vytvářet základní kulturní a společenské postoje

Podtémata:   

 • Co už umím
 • Moje maminka
 • Co kytičky vyprávěly
 • Stromy v jarním kabátku

Očekávané kompetence :

*   nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

*   má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny

*   dovede označit svoje potřeby, přizpůsobit jim své chování

*   ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se

     obrátit o pomoc na osobu ze svého okolí

*   uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet

     prostředí pohody

 

10. Téma : Končí rok i pohádky

*   osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

*   vytvářet základní kulturní a společenské postoje

*   rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi

Podtémata:

 • Máme svátek
 • Jedeme, letíme, plujeme
 • Škola v přírodě
 • Ahoj, školko

Očekávané kompetence :

*   chce poznávat své okolí, svět

*   chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit

*   dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

*   uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti

*   má vytvořené základní návyky společenského chování

 

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika:

Pro získávání zpětné vazby jsme si vytvořili systém evaluačních procesů ( vnitřní

a vnější ).

Vnitřní systém - znamená hodnocení ze strany pedagogů, dalších zaměstnanců a dětí.

Vnější systém - ze strany rodičů, pedagogů základní školy, dalších odborníků včetně

České školní inspekce.

 

Při vytváření plánu evaluace si položíme 5 základních otázek :

*   Co budeme v průběhu roku v MŠ vyhodnocovat ?

*   Jaké nástroje k vyhodnocování daného jevu použijeme ?

*   Jak často budeme tento jev vyhodnocovat ?

*   Kdo za to zodpovídá ?

*   Jakou podobu budou mít výsledky našeho vyhodnocování ? Jak je budeme

     dokumentovat ?

 

Evaluace směrem k dětem

Individuální rozvoj dítěte

Získávání klíčových kompetencí

Předcházení rizikům

Vytváření portfolia, záznamy z pozorování, záznamy o rozvoji dítěte, dotazníky o výsledcích vzdělávání, individuální péče, hodnocení týdenních a měsíčních plánů, hospitace

Portfolio a záznamy průběžně, plány týdně a měsíčně, plán hospitací

Zodpovídá každý pedagog

Přehledné ukládání výkresů a výrobků, záznamy o rozvoji - desky pro každé dítě, hodnocení plánů - zakládat do ŠVP

 

Evaluace směrem ke třídě

Klima třídy - hygiena, zdraví, dostatek pomůcek a hraček, příjemné prostředí pro hru, činnosti, odpočinek a individuální péči, formy práce, spolupráce učitelek

Pravidelné pedagogické porady, individuální pohovory, dotazníky, hospitace

Průběžně, měsíčně, pololetně a ke konci školního roku

Zodpovídá každá učitelka

Zpráva o třídě na pedagogické poradě, dle plánu porad, potřeby třídy ihned řešit s řed.

 

Evaluace směrem k pedagogům a pracovníkům školy

Práce dle ŠVP, formy práce, osobnost učitelky, vzdělávání, Standarty předškolního vzdělávání - konkretizované očekávané výstupy.

Pedagogické porady, provozní porady, dotazník pro učitelky, hospitace, sledování vzdělávání

Pravidelně a průběžně

Ředitelka školy

Zápisy z porad, vyhodnocování dotazníků, hospitační záznamy, záznamy o vzdělávání

 

Evaluace směrem k rodičům

Spolupráce s mateřskou školou

Konzultace učitelka - rodič, společná setkání ve třídě, na akcích školy, akce pro rodiče - pravidelná setkávání, dotazníky pro rodiče, nástěnky

Průběžně i pravidelně dle plánu

Zodpovídá učitelka a ředitelka

Zápisy ze schůzky rodičů, plán práce, vyhodnocování dotazníků, plán akcí a jeho plnění

Platí i pro spolupráci se ZŠ, ZUŠ, PPP, sponzory školy

 

Evaluace směrem ke zřizovateli

Spolupráce a zájem o naši školu, financování školy

Pozvání do školy, prezentace na veřejnosti - vítání občánků, mikulášský karneval, vánoční besídka, rozloučení s létem - akce pořádané obecním úřadem

Zodpovídá ředitelka školy

Plán akcí a jeho plnění

 

Zásady

Důležitou zásadou je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků, které je vhodné realizovat ve spolupráci s kolegyní, ale i s dětmi, rodiči.

Naučit se uvědomovat si nedostatky, učit se postupně nalézat a pojmenovávat zejména to, co se nám nedaří, kde si  nejsme zcela jisti, nebo co nám vadí, neladí a často se nám to daří jen obtížně slovně vyjádřit. Nedostatky snadněji ve spolupráci s kolegyní najít a konkrétně je pojmenovat.

Odhalení a konkrétní pojmenování příčin - proč tomu tak je neustále porovnávat zejména s cíli, podmínkami i riziky RVP PV, nezapomínat ani  na oblast organizace a spolupráce

Zvolení nových, účinnějších postupů, ty je nutno znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat

 

Závěr

Věříme, že ŠVP bude smysluplným plánem činnosti MŠ a že bude sloužit k dobré výchově dětí nejen v prostředí školy, ale i doma.

Úpravy, provedené v září 2016 vyplývají z nově nabytých informací učitelek na seminářích, praktických zkušeností a z naší potřeby poskytnout dětem vše dobré.

 

Seznam příloh

*   Pracovní náplně

*   Školní řád

*   Pracovní řád

*   Provozní řád

*   Organizační řád

*   Evidence pracovní doby (písemný rozvrh týdenní pracovní doby )

 

Za kolektiv pracovnic Libuše Mezerová, řed. školy

Mgr. Marie Rychnovská, uč. školy